สำนักงานทนายความและบัญชี (ST Auditing Office)

   
     -
Tap To Call

รับทำบัญชี   arrow

ให้บริการรับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชีและภาษีอากรให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลาและตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร มีการจัดทำบัญชีตามแบบมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย จัดทำแบบแสดงรายการภาษีต่าง ๆเช่น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1,ภงด.3 และ ภงด.53)พร้อมทั้งนำส่งกรมสรรพากรรายเดือน การจัดเตรียมแบบภาษีเงินได้ครึ่งปี(ภงด.51) และประจำปี(ภงด.50) ที่ต้องยื่นต่อกรมสรรพากร การจัดทำรายงานและงบการเงินประจำปี เพื่อการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ยื่นแบบตามที่กรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้าบริการ รับ-ส่ง เอกสารเพื่อจัดทำบัญชี วางแผนและบริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรทั้งนิติบุคคลและ บุคคลธรรมดา

รับทำบัญชี

ยินดีให้บริการรับทำบัญชี

จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
จัดเตรียมแบบภาษี เพื่อนำส่งกรมสรรพากรรายเดือนพร้อมยื่นชำระภาษี
จัดเตรียมแบบภาษีเงินได้ครึ่งปี และประจำปีที่ต้องยื่นต่อกรมสรรพากร
จัดทำงบการเงินประจำปี เพื่อการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ยื่นแบบตามที่กรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด
ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
บริการ รับ-ส่ง เอกสารเพื่อจัดทำบัญชี
วางแผนและให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรทั้งนิติบุคคลและ บุคคลธรรมดา

 

  • Faber Chawin

    test