สำนักงานทนายความและบัญชี (ST Auditing Office)

   
     -
Tap To Call

รับตรวจสอบบัญชี   arrow

ให้บริการตรวจสอบบัญชี

เราให้บริการตรวจสอบบัญชี รายเดือน และรายปี บริการให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบบัญชีและภาษีอากรของท่านให้ถูกต้อง บริการด้านการตรวจสอบบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักการตรวจสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป แสดงข้อมูลรายงานต่อผู้บริหารเพื่อลดความผิดพลาดทางระบบบัญชี บริการบริการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี (Interim) ณ สถานประกอบการ จัดทำและรับรองงบการเงินทั้งภาษาอังกฤษและงบการเงินภาษาไทย พร้อมให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบบัญชี และภาษีอากรให้ถูกต้อง

  • รับรองงบการเงิน และตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน
  • บริการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี (Interim) ณ สถานประกอบการ
  • จัดทำงบการเงินทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • บริการให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงระบบบัญชีและภาษีอากรให้ถูกต้อง

บริการด้านการตรวจสอบบัญชี ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป นำเสนอรายงานต่อผู้บริหารในการลดข้อผิดพลาดทางบัญชี

บริการยื่นงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ประกอบด้วย บอจ.5 และ สบช.3 ตลอดจนเอกสารอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบบัญชี

ให้บริการตรวจสอบบัญชี ตามระบบงานของสรรพากร