สำนักงานทนายความและบัญชี (ST Auditing Office)

   
     -
Tap To Call

จดทะเบียนบริษัท   arrow

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนบริษัทอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ยาก เพียงแค่ท่านจะต้องมีเอกสารที่จัดเตรียมค่อนข้างมาก และในปัจจุบันทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการปรับเปลี่ยนให้การจดทะเบียนหนังสือ “บริคณห์สนธิ” และการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท สามารถที่จะจดพร้อมกันได้ภายในวันเดียว ทำให้ท่านใช้ระยะเวลาดำเนินการน้อยลงกว่าเดิม และนอกเหนือจากนั้นยังสามารถลดจำนวนผู้เริ่มก่อตั้ง จาก 7 คนเหลือ 3 คนได้ แต่เรื่องเอกสารก็ยังจำเป็นต้องจัดทำเหมือนเดิมทุกอย่าง

ในขั้นตอนในการดำเนินการเปิดบริษัทใหม่

  1. การยื่นขอตรวจและจองชื่อบริษัท ด้วยแบบจองชื่อนิติบุคคล เพื่อทำการตรวจสอบก่อนว่าชื่อบริษัทที่ท่านกำลังจะจดนั้น ซ้ำ หรือคล้ายกับชื่อคนอื่นที่ได้จดทะเบียนไปก่อนหรือไม่ โดยท่านสามารถยื่นแบบจองนี้ให้กับนายทะเบียนผู้ตรวจสอบชื่อ และในปัจจุบันนี้ท่านยังสามารถยื่นผ่านเว็บไซด์ได้ โดยระบบจะแจ้งผลให้ทราบภายในวันถัดไป โดยจะแจ้งผ่านทาง อีเมลล์ ของผู้จองชื่อนั้น เมื่อจองชื่อได้แล้วจะต้องขอจดทะเบียนหนังสือ “บริคณสนธิภายใน 30 วัน
  2. การจัดทำหนังสือบริคณสนธิ เมื่อท่านได้ชื่อบริษัทแล้ว บุคคลที่เป็นผู้ก่อตั้ง 3 คนขึ้นไป จะต้องเข้าจัดทำคำขอจดทะเบียนหนังสือ “บริคณสนธิ” และเอกสารประกอบแล้วนำไปจดทะเบียน
  3. การจัดแบ่งหุ้น เมื่อทำการจดทะเบียนหนังสือ “บริคณธ์สนธิแล้ว” ผู้ก่อตั้งจะต้องทำการจัดแบ่งหุ้น โดยให้ผู้ที่มีชื่อในนั้น เข้าจองซื้อหุ้นจนครบทั้งหมด
  4. ดำเนินการประชุมจัดตั้งบริษัท โดยส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมให้ทางด้านผู้จองหุ้นได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมบริษัท
  5. การมอบหมายกิจการ เมื่อได้ทำการประชุมจัดตั้งบริษัท และที่ประชุมได้แต่งตั้งกรรมการบริษัทแล้วทางผู้เริ่มก่อตั้งต้องมอบหมายกิจการให้กรรมการบริษัทรับไปดำเนินการต่อไป
  6. การชำระหุ้น กรรมการบริษัททำการเรียกให้ผู้เริ่มก่อตั้งและผู้ขอจองหุ้นจะต้องชำระค่าหุ้นอย่างน้อย 25 เปอร์เซนต์ ของมูลค่าหุ้น
  7. คำขอจดทะเบียนบริษัท เมื่อได้รับเงินค่าหุ้นแล้ว กรรมการต้องจัดทำคำขอจดทะเบียนตั้งบริษัทและเอกสารประกอบนำไปจดทะเบียนเป็นบริษัทภายใน 3 เดือนหลังจากการประชุมตั้งบริษัท
จดทะเบียนบริษัท

ให้บริการจดทะเบียนบริษัท ตามระบบของกระทรวงพาณิชย์